Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Farmacologia Clínica...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Farmacologia Clínica

Equip humà

Cap de servei
Facultatiu especialista

Presentació del servei

L’objectiu comú de les activitats del servei de farmacologia clínica és la promoció d’un ús efectiu, segur i eficient dels medicaments. Un altre objectiu es promoure la generació de nou coneixement a través d’una recerca amb medicaments amb uns bons estàndards ètics, metodològics i de rellevància científica i aplicabilitat clínica.

El servei pretèn assolir aquests objectius a través d’unes funcions i activitats en els següents camps d’actuació:

  • Selecció i política de medicaments
  • Informació sobre medicaments i terapèutica
  • Seguretat en l’ús de medicaments
  • Suport a la recerca
  • Suport al CEIC
  • Recerca pròpia
  • Docència de pregrau i de postgrau

Aspectes rellevants

 Procediments més destacats


Selecció i política de medicaments

Les activitats es desenvolupen al si de les comissions clíniques de l’hospital, especialment la Comissió Farmacoterapèutica. Es dona prioritat als mètodes d’anàlisi del valor afegit dels nous medicaments. Els objectius són, per una banda que l’hospital disposi dels millors medicaments, seleccionats amb criteris d’eficàcia, toxicitat, conveniència i cost. Per l’altra que s’utilitzin de forma òptima per aconseguir la màxima efectivitat i eficència, tot minimitzant els riscos per als pacients.

Informació sobre medicaments i terapèutica

Les activitats principals són, per una banda posar a l’abast dels professionals sanitaris de l’hospital un sistema d’informació sobre medicaments i terapèutica que permeti donar resposta a les seves consultes individuals. Per l’altra que disposin d’una informació actualitzada amb els formats més adequats, tot aprofitant les noves tecnologies de la informació.

Seguretat en l’ús de medicaments

Les activitats principals són el desenvolupament del programa de farmacovigilància de l’HUB i la difusió d’informació sobre temes de seguretat en l’ús dels medicaments a l’hospital. Els objectius són, per una banda, obtenir informació útil per dimensionar de manera continuada el problema de les reaccions adverses produïdes per medicaments a l’hospital i el seu impacte. Per l’altra, plantejar mesures per aconseguir un ús més segur dels medicaments.

Suport a la recerca

Les activitats consisteixen en donar suport en el plantejament, la planificació i l’execució de projectes de recerca, dels investigadors de l’HUB, principalment projectes de recerca clínica amb medicaments o altres estratègies terapèutiques. L’acompanyament a l’investigador es basa en l’assessorament metodològic i regulatori, així com en l’execució sobretot dels assaigs clínics amb medicaments.

Suport al CEIC

Les activitats consisteixen en l’avaluació metodològica, ètica i legal dels projectes de recerca, principalment els protocols d’assaigs clínics amb medicaments i investigacions clíniques amb productes sanitaris que es presenten al CEIC de l’HUB.

Recerca pròpia

El servei centra la seva recerca en el camp de la farmacoepidemiologia i de manera específica en la farmacovigilància i els estudis d’utilització de medicaments.

Docència de pregrau i de postgrau

Membres del servei mantenen una activitat docent de pregrau i postgrau al Campus de Bellvitge, com a professors dins la Unitat de Farmacologia del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la UB.

Formació Mèdica Especialitzada (MIR) en Farmacologia Clínica

El Servei de Farmacologia Clínica està acreditat com a Unitat Docent per a la Formació Mèdica Especialitzada, i s’ofereix cada any una plaça de resident. Podeu consultar el Document d’Acollida per a residents a la I’espai de docència de la Intranet.

Informació per als pacients

  • Telèfon: 932 607 279
  • Fax: 932 607 223 

 Ubicació: Edifici Principal, planta 0