Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Reumatologia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Reumatologia

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Facultatiu especialista
Infermeres Clíniques

Presentació del servei

El Servei de Reumatologia està organitzat per tal de donar resposta a les necessitats d’atenció especialitzada dels ciutadans de la seva àrea d’influència i d’actuar com a referent de la patologia complexa (terciària) dels hospitals del seu entorn, tot desenvolupant les activitats docents i de recerca inherents a un centre universitari. La integració harmònica de l’assistència amb la docència i la recerca constitueix un dels eixos estratègics del servei.

El servei aposta per una gestió clínica operativa, alineada amb els objectius generals de l’hospital, oberta al territori, afavoridora de la continuïtat assistencial i de la coordinació entre nivells, i basada en la innovació, l'efectivitat i la sostenibilitat.

Activitat assistencial

L'activitat assistencial gira al voltant de la totalitat dels continguts de la reumatologia, l’especialitat dedicada a las malalties mèdiques de l'aparell locomotor i del teixit connectiu. Inclou entitats d’alta prevalença i de gran transcendència social com l’artrosi, l'osteoporosi o la fibromiàlgia, malalties inflamatòries cròniques amb capacitat de provocar important dany estructural com l’artritis reumatoide, l'espondilitis anquilosant i l’artritis psoriàsica, i trastorns amb un marcat component sistèmic como el lupus eritematós, les vasculitis o l'esclerodèrmia.

En aquest àmbit, el Servei de Reumatologia es fixa els següents objectius:

 • Oferir una activitat assistencial d’excel·lència, eficaç i segura, basada en el seguiment de les guies de pràctica clínica de referència.
 • Assegurar que l’activitat clínica acompleixi els estàndards de qualitat assistencial, en les seves tres dimensions: estructura, procés i resultat.
 • Orientar l’atenció prestada a cobrir les necessitats i les expectatives dels pacients, tot fomentant la seva implicació en el procés assistencial.

El dispositiu assistencial està conformat per una àrea de hospitalització, una àrea ambulatòria, un gabinet d’exploracions complementàries i un hospital de dia polivalent.

L’àrea d'hospitalització està ubicada a la unitat 10-2. El servei no té un nombre preassignat de llits. Es treballa de manera coordinada amb la Unitat d’Admissions, que garanteix en tot moment el cobriment dels requeriments assistencials. La dinàmica actual de l'especialitat determina que en poques ocasions s’hagi de recórrer a l’ingrés del pacient.

L’àrea ambulatòria té dos àmbits d’actuació, la hospitalària, ubicada a l'edifici de consultes externes (mòdul 15), i l’extrahospitalària, amb dos ubicacions diferenciades, una a l’Hospitalet de Llobregat (CAE Just Oliveras) i una altra al Prat de Llobregat (CAE Ramona Via).

En virtut de la prevalença de les malalties i dels recursos que es necessiten per fer-ne el diagnòstic, el tractament i el seguiment, les malalties s’atenen en un o altre àmbit. Així, les malalties inflamatòries cròniques i les malalties autoimmunitàries sistèmiques es controlen a l’àrea ambulatòria hospitalària, mentre que les malalties d’alta prevalença es controlen a l’àrea ambulatòria extrahospitalaria, excepte quan presenten complexitat afegida.

A les consultes del CAE Just Oliveres i del CAE Ramona Via, s’hi realitza activitat no seleccionada, de caire generalista. A l’hospital coexisteixen les consultes generalistes amb les de caire monogràfic, a les quals s’atenen pacients afectats de determinades patologies.

Els gabinets d’exploracions complementàries del servei s’ubiquen a l'edifici de consultes externes. S’hi realitzen densitometries (unitat de densitometria òssia), ecografies musculoesquelètiques i capilaroscòpies.

Es disposa d’un aparell de densitometria d'última generació. El servei porta la gestió de la unitat de densitometria, vetlla per la qualitat de les exploracions i actua com a interlocutor en els processos assistencials que impliquen a aquesta tècnica. Darrerament, l’equipament ha augmentat, amb la incorporació d’un aparell TBS (“Trabecular Bone Score”) obtingut en el marc d’un projecte competitiu de recerca, que aporta informació complementària a la determinació de la densitat mineral òssia i que resulta útil en la presa de decisions. Es cobreix tant la demanda externa, generada fonamentalment pels metges de família i pels ginecòlegs de l'àrea d’influència de l'hospital, com la interna, generada essencialment pels serveis de Reumatologia, d’Oncologia i d'Aparell Digestiu.

El servei també disposa d’un aparell d’ecografia musculoesquelètica, amb el qual es cobreix bona part de la demanda pròpia, especialment la derivada de l’atenció als pacients afectats d’artropaties inflamatòries en tractament amb fàrmacs biològics i d’un aparell de capilaroscòpia de última generació amb el qual es cobreix tant la demanda interna com l’externa, centrada en l’avaluació del fenomen de Raynaud.

A l'hospital de dia polivalent de l'edifici de consultes externes, s'hi realitza, de forma protocol·litzada, la infusió de les teràpies biològiques i de zoledronat.

El servei fa una aposta decidida per la multidisciplinarietat, posant en valor les sinergies que es deriven de la col·laboració amb altres especialitats. Així, amb diverses fórmules organitzatives, treballa de manera conjunta amb altres serveis de l'hospital com Anestesiologia (Clínica del Dolor), Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Dermatologia, Aparell Digestiu, Medicina Interna, Malalties Infeccioses, Nefrologia,  Oftalmologia, Oncologia, Pneumologia i Urgències.

El servei compta amb una infermera clínica especialitzada en reumatologia que realitza visites de seguiment amb agenda pròpia, circumstància que possibilita que e l'interval del control clínic dels pacients per part dels reumatòlegs pugui ampliar-se i que, per tant, en puguin assumir un nombre més alt. Per una altra banda, atén les consultes telefòniques que fan els pacients, solucionant les incidències o transferint-les als membres del servei.

Activitat docent

L'activitat docent del servei te dos vessants, un acadèmic (grau i postgrau) que s’emmarca a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (Campus Bellvitge), i un de formació especialitzada, en tant que està acreditat per la Comisión Nacional de la Especialidad de Reumatología per formar residents.

En aquest àmbit, el Servei de Reumatologia es fixa els següents objectius:

 • Impulsar una docència de grau i postgrau creativa, integrant l’alumne en l’equip assistencial tot assegurant-li una capacitació completa en un entorn de proximitat.
 • Oferir una formació especialitzada integral, de manera que el resident es capitalitzi no només en coneixements, sinó també en competències i en habilitats, tant clíniques com transversals.
a) Acadèmica
 

Cinc membres del servei formen part del Departament de Ciències Clíniques de la Universitat de Barcelona. Coordinen dues assignatures de grau:

 • “Ortopèdia i Reumatologia”, assignatura troncal de cinquè curs que consta de 9 crèdits ECTS.
 • “Osteologia clínica”, assignatura optativa de tercer curs que consta de 4 crèdits ECTS.

A més, el servei coordina la docència del Màster en Diagnòstic per la Imatge de les Malalties Reumàtiques (Màster de Competències Mèdiques Avançades), que s’imparteix conjuntament amb el Servei de Radiolodiagnòstic del nostre centre.

Durant les pràctiques clíniques, els alumnes, distribuïts en grups petits, fan rotacions reglades per les consultes externes i per la planta d’hospitalització.

S’empren metodologies actives d'aprenentatge en l’ensenyament de les assignatures. En concret, aprenentatge basat en problemes i mètode del cas. La utilització d'aquests elements d'innovació docent possibilita l’adquisició de les habilitats necessàries per afrontar el diagnòstic i el tractament de les malalties reumàtiques. S’ha desenvolupat un material docent amb el qual es cobreixen les situacions clíniques bàsiques de la reumatologia tot possibilitant que l'alumne s'enfronti als reptes clínics més freqüents amb els que es trobarà al llarg de la seva activitat professional.

b) Formació especialitzada
 

Es disposa d’acreditació per a la formació de dos residents per any, un tret especialment rellevant ja que la gran majoria de centres del país només disposen d’una plaça. Dos facultatius especialistes exerceixen las tasques de tutor docent.

En el servei, es garanteix l’assoliment dels continguts específics de l'especialitat de reumatologia. L'itinerari formatiu del resident està ben establert i el seu desenvolupament clínic es realitza de forma gradual atenent a dos principis fonamentals: supervisió constant de la tasca realitzada i assoliment progressiu de responsabilitats.

L'activitat assistencial es compatibilitza amb una introducció progressiva en el mètode científic, afavorint la incorporació del resident a les línies de recerca del Servei de Reumatologia. L'estructura acadèmica del servei facilita que el resident tingui la possibilitat de realitzar la tesi doctoral sense necessitat de recórrer a programes externs de doctorat. Al llarg de la residència s’incentiva l’assistència a cursos, tant interns (Comissió de Docència) com externs (Societat Catalana de Reumatologia, Sociedad Española de Reumatología, European League Against Rheumatism), que es consideren interessants com a complement formatiu.

S’ofereix als residents la possibilitat de realitzar una rotació internacional que suposa una oportunitat d'augmentar les seves habilitats transversals i els seus coneixements específics, tot integrant-se durant tres mesos en serveis d’excel·lència reconeguda. A més, els habilita per obtenir el doctorat internacional si opten per realitzar la tesi. Per al servei, suposa una oportunitat d’establir estratègies de col·laboració amb els centres receptors.

Activitat de recerca

L'activitat de recerca s’articula al voltant del Grup d’Estudi d'Inflamació Sinovial i Metabolisme Ossi, que forma part de l'Institut de Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

L'objectiu que es fixa el Servei de Reumatologia en aquest àmbit és el següent:

 • Realitzar una recerca de qualitat dotada d’una alta aplicabilitat i clarament orientada a resoldre problemes derivats de la pràctica assistencial.

Les línies de recerca es divideixen en tres grans apartats:

 • Línies pròpies del Servei de Reumatologia: artritis reumatoide, espodiloartritis, osteoporosi.
 • Línies de col·laboració amb altres grups de recerca de l'Hospital Universitari de Bellvitge:
  • Malalties autoimmmunitàries sistèmiques, amb Dermatologia, Medicina Interna, Nefrologia i Pneumologia.
  • Imatge en patología musculoesquelètica, amb Radiodiagnòstic.
  • Infecció osteoarticular, amb el Servei de Malalties infeccioses.
 • Línies de col·laboració amb grups de recerca externs. S’estableixen amb la participació al voltant de xarxes de recerca, nacionals e internacionals, i de grups de treball de la Societat Catalana de Reumatologia, de la Sociedad Española de Reumatologia i de la European League Against Rheumatism.

L'activitat de recerca que s’està realitzant, atenent al dimensionat del servei, és satisfactòria. S’està duent a terme una investigació clínica de qualitat i s’han aconseguit difondre els resultats en revistes de nivell, indexades al Science Citation Reports, bona part d’elles situades en el primer quartil (Q1).

Addicionalment el servei participa regularment en assaigs clínics promoguts per la indústria farmacèutica.

Aspectes rellevants

Unitats funcionals

• Unitat de Fractura (Fracture Liaison Service)

• Unitat Funcional de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques (UFMAS)

Consultes monogràfiques

• Artritis d’inici

• Artritis psoriàsica

• Conectivopaties

• Espondilitis anquilosant

Procediments

• Ecointervencionisme

• Infiltracions articulars i periarticulars

• Viscosuplementació

Exploracions complementàries

• Densitometria òssia

• Ecografia musculoesquelètica

• Videocapilaroscòpia

Programa de educació per a la salut

• Programa pacient expert - artritis reumatoide
 

Informació per als pacients

Tots els dies feiners, de 8.15 a 9.45 h del matí, en el telèfon 932 607 712, la infermera especialitzada del servei atén les consultes relacionades amb les malalties o els tractaments dels pacients. En cas necessari, la trucada es deriva a un especialista del servei, que, sempre que és possible, és el mateix que habitualment controla al pacient.

Les trucades destinades a fer canvis de dies de visita o a consultar dades de programació de visites o de exploracions complementàries s’atenen en el telèfon 932 607 660, de 8 a 9 h i de 13 a 15 h.

correu electrònic: consultadereumatologia@bellvitge.cat

Telèfon secretaria: 932 607 572

Ubicació

 • Edifici de Consultes Externes (mòdul 15)
 • Edifici general (planta 10-2)

Ubicació