Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Medicina Intensiva...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Medicina Intensiva

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Supervisors/es

Presentació del servei

El Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge té com a missió atendre la població adulta amb situació crítica i donar-li assistència sanitària especialitzada en règim d’hospitalització.

El seu objectiu és el diagnòstic i tractament dels malalts en situació crítica, però també la promoció i disseny de programes innovadors i d’alta complexitat com ara el suport cardio-respiratori extracorpòri (ECMO veno-venosa) o l’atenció postoperatòria de trasplantats.

El Servei desenvolupa investigació i docència de pregrau, postgrau i formació d’especialistes. Totes les seves activitats s’orienten a satisfer les necessitats i expectatives sanitàries de la població, amb criteris d'equitat, màxima eficiència i qualitat, gràcies al compromís actiu de tot el seu equip de professionals.

El Servei té tres unitats: una dedicada fundamentalment a l’atenció dels postoperats de Cirurgia Cardíaca i dues polivalents.

Aspectes rellevants

Es descriuen a continuació les prestacions i procediments més destacats que ofereix el SMI de l’HUB.

Assistencials. Monitorització y cures
• Reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica i avançada i assistència avançada a la post-RCP.
• Capacitat de trasllat per a assistència avançada a les post-RCP.
• Monitoratge cardíac avançat .
• Assistència circulatòria extracorpòria mecànica (uni/biventricular, ECMO central).
• Assistència respiratòria extracorpòria mecànica (ECMO perifèric).
• Cardioversió elèctrica sincronitzada.
• Tractament fibrinolític en la cardiopatia isquèmica.
• Monitoratge computeritzada dels trastorns del ritme cardíac.
• Control i tractament de l'arrítmia greu amb inestabilitat hemodinàmica.
• Implantació de marcapassos temporals.
• Cateterització venosa i arterial i manteniment indefinit de les vies.
• Suport hemodinàmic farmacològic.
• Monitoratge de la funció d'intercanvi gasós.
• Instauració i manteniment de via aèria artificial .
• Traqueotomies percutànies de tipus transitori.
• Suport ventilatori artificial, breu o perllongat, amb i sense suport de sedorelaxació.
• Oxigenoteràpia de alt flux
• Fibrobroncòscopia terapèutica.
• Monitoratge avançat de la mecànica ventilatoria.
• Suport ventilatori invasiu i no invasiu, dins i fora de les dependències del SMI.
• Implantació i manteniment de drenatges pleurals, pericàrdics i abdominals.
• Instauració, control i manteniment de suport nutricional enteral especialitzat.
• Control i manteniment del suport nutricional parenteral complex.
• Atenció i control de les descompensacions de l'equilibri àcid-base i hidroelectrolític.
• Tècniques de depuració extrarrenal contínua.
• Assistència immediata avançada al politraumatizat. Manteniment perllongat del politrauma d'alt risc.
• Assistència inicial al pacient neurotraumàtic.
• Manteniment del neurotraumàtic per períodes perllongats i amb monitoratge avançat.
• Monitoratge de la pressió intracranial, doppler transcranial i altres sistemes de neuromonitorizació.
• Assistència al postoperatori neuroquirúrgic.
• Reanimació i tractament en xoc hemorràgic per hemorràgia digestiva alta (Sengstaken)
• Assistència avançada a la disfunció multisistémica.
• Assistència avançada al fracàs multiorgánic.
• Monitoratge i assistència al pacient afecte de síndrome coronària aguda amb o sense fallada circulatòria greu.
• Assistència i monitoratge del postoperatori de cirurgia cardíaca.
Reanimació i assistència a postoperatoris de risc d'altres especialitats.
• Manteniment del pacient amb criteri de mort encefàlica.
• Manteniment del donant potencial d'òrgans sense criteris de mort encefàlica.
Establiment de donacions tipus Maastricht III
• Manteniment del malalt trasplantat hepàtic i cardíac d'alt risc.

Posicionament del servei en relació a d'altres àrees de l’hospital

• Accés al transport assistit avançat intercentres.
• Assistència i control de pacients la necessitat dels quals d'assistència, amb independència de la seva patologia, superi l'oferta per les unitats d'hospitalització convencional del centre, incloses sales de despertar, d'observació d'Urgències, i unitats d'intermedis, tant referent a nivells d'equipament com a la disponibilitat de personal.
• Col·laboració, assistència i control de pacients, la necessitat d'assistència dels quals supera la capacitat tecnològica, coneixements o disposició d'altres unitats de crítics del propi hospital o de l'àrea de referència.
• Assistència al postoperatori no crític de Cirurgia Cardíaca en planta d’hospitalització (intermedis)
• Suport clínic a la resta de professionals en unitats d’hospitalització convencionals per estabilització i/o clivatge de pacients prèvia a la seva situació crítica. Valoració prèvia i decisió d'ingrés/no ingresso.
• Col·laboració assistencial i suport clínic en situacions de RCP en diferents àrees tant diagnòstiques com d'hospitalització.
• Transport assistit intrahospitalari.
 

Informació per als pacients

  • Telèfon: 932607646
  • Fax: 932 607 963

Ubicació