Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Farmacia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Farmacia

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores
Cap equip administratiu

Presentació del servei

 

Missió del Servei

El Servei de Farmàcia (SF) és un servei central de suport clínic amb activitats pròpies i de suport a la resta de serveis de l’Hospital que té la missió d’assegurar una farmacoteràpia integral i eficient integrada en tot el procés assistencial del pacient.

 

Línies estratègiques

La pràctica de la farmàcia hospitalària ha anat experimentant una gran transformació en els darrers anys com a conseqüència dels canvis cientificotècnics, organitzatius i culturals.
Les grans línies estratègiques que descriuen l’orientació actual de la farmàcia hospitalària són les següents:

 • Incorporació de noves tecnologies en els processos farmacoterapèutics.
 • Millora contínua en els aspectes de seguretat.
 • Realització d’un seguiment farmacoterapèutic continuat dels pacients.
 • Implicació del farmacèutic d’hospital en l’optimització de la farmacoteràpia individualitzada, aplicant els principis de la medicina basada en l’evidència.
 • Potenciació dels aspectes de recerca i d’innovació en l’àrea del medicament.  
 

Aspectes rellevants

Cartera de serveis

Selecció de medicaments: coordinació de la Comissió Farmacoterapèutica (CFT) de l’Hospital, que és l'encarregada de realitzar la selecció dels medicaments que es poden prescriure dins de l'àmbit hospitalari. De la CFT depenen els comitès següents:

 • Comitè d’Hepatitis C
 • Comitè de Fàrmacs Biològics
 • Comitè de Medicaments en Situacions Especials
 • Comitè de Malalties Minoritàries
 • Comitè d’Avaluació Tractaments amb AntiPCSK-9

Gestió de l’adquisició de medicaments i anàlisi de la despesa: establir els circuits adients per assegurar el correcte aprovisionament de fàrmacs a l'Hospital i gestió de l’adquisició dels medicaments. Elaboració d’un informe sobre l'evolució de la despesa en medicaments generada a l’HUB derivada de la prescripció a pacients ingressats (despesa hospitalària) i a pacients no ingressats inclosos en programes de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (despesa ambulatòria).


Distribució de medicaments a pacients hospitalitzats: mitjançant la distribució de medicaments en dosi unitària per 24 hores (SDMDU), els sistemes automatitzats de dispensació, el sistema tradicional de reposició d'estocs i els sistemes especials de distribució (certs fàrmacs). Per garantir la continuïtat de tractament als pacients derivats als centres sociosanitaris, es dispensa, abans del seu trasllat, la medicació necessària a la unitat d’infermeria on està ingressat el pacient.


Revisió de les prescripcions mèdiques en pacients ingressats: cada farmacèutic revisa i valida les prescripcions electròniques (PEA) dels pacients ingressats en els serveis dels quals és responsable. La validació implica la revisió de la indicació, la posologia i la via d’administració de tots els medicaments prescrits. També es monitoren rutinàriament algunes dades analítiques i, en els casos en què es considera adient, es realitzen recomanacions i/o consells d’ajust posològic.


Servei d'atenció farmacèutica a pacients externs inclosos en programes de dispensació ambulatòria: es realitza la validació de les PEA dels pacients ambulatoris, el seguiment del compliment terapèutic i es proporciona informació oral i escrita sobre administració i efectes adversos de medicaments. Els principals programes inclouen els fàrmacs estrangers, antirretrovirals, immunosupressors específics (Anti-TNF), medicaments utilitzats en el tractament del VHB, VHC, esclerosi múltiple, insuficiència renal, malalties orfes, hipertensió pulmonar i tota la resta d’obligada dispensació hospitalària.


Farmacotècnia: elaboració de totes les fórmules magistrals sol·licitades seguint els procediments assenyalats per la normativa vigent i reembossat d’aquells medicaments sòlids orals deficientment identificats en dosi unitària.


Nutrició parenteral: es disposa d’una àrea condicionada per la preparació de mescles de nutrició parenteral i altres barreges intravenoses o fórmules estèrils. El procés d'elaboració de les nutricions parenterals està informatitzat i robotitzat per tal de complir amb la normativa vigent i minimitzar els errors. L’activitat d’aquesta unitat contempla la formulació i preparació de bosses de nutrició parenteral així com el seguiment de les possibles complicacions associades a aquesta teràpia. A més, també compta amb un programa de nutrició parenteral per a malalts domiciliaris.


Nutrició enteral (NE): l’SF gestiona l’adquisició i distribució dels productes d’NE aprovats en el comitè de nutrició tant a pacients hospitalitzats com domiciliaris.


Gestió de mostres d’assaigs clínics: coordina la logística de la gestió de mostres d’assaigs clínics: recepció, custòdia, control de dispensacions, preparació de mostres, aleatorització quan cal, preparació de visites de monitoratge i auditories.


Monitoratge farmacocinètic: el programa de monitoratge farmacocinètic és una activitat compartida entre el Servei de Farmàcia i el Laboratori Clínic. El Laboratori Clínic realitza les anàlisis dels fàrmacs i el Servei de Farmàcia elabora els informes farmacocinètics amb recomanació posològica. Els fàrmacs que es monitoren són: antibiòtics (vancomicina, aminoglucòsids, betalactàmics), antiepilèptics (fenitoïna, fenobarbital, carbamazepina, lamotrigina, valproat), digoxina, fàrmacs biològics (infliximab, adalimumab i etanercept) i anticossos antifàrmac.


Informació de medicaments: es dona resposta a les consultes sobre farmacoteràpia que es formulin, es fan constar novetats o alertes relacionades amb medicaments en la intranet del Servei i s’edita bimensualment el butlletí InfoFAR amb el resum de les notícies més rellevants. Es participa en la correcta selecció i ús racional dels medicaments elaborant informes tècnics d’avaluació de nous medicaments com element de consulta per a la presa de decisions de la CFT i informes tècnics de casos individualitzats de sol·licituds de medicaments en situacions especials.


Participació en les activitats de control de la infecció i política d'antibiòtics de l'hospital: participa activament en la Comissió d’Infeccioses i en el Comitè d'Antibiòtics col·laborant en l'elaboració, actualització i seguiment de la política d'antibiòtics. Dins d'aquesta línia, participa en el programa d’optimització d’antimicrobians (PROA) implantat en l’Hospital i analitza el consum d'antibiòtics mitjançant les DDP/100 estades de forma quadrimestral i anual, i fa el seguiment prospectiu de la utilització dels antiinfecciosos d'especial control.


Programa de prevenció d'errors de medicació: dins del Comitè de Seguretat de l’hospital, participa en el programa de prevenció d’errors de medicació que inclou l’estudi de mesures per la prevenció d’errors en tots els estaments implicats.


Grup de recerca de farmacoteràpia, farmacogenètica i tecnologia farmacèutica de l’IDIBELL: el grup de recerca competitiu, acreditat i integrat funcionalment a l’Institut Biomèdica de Recerca de Bellvitge (IDIBELL), coordinat pel Dr. Josep Llop, i acreditat per l’Institut Carlos III per a recerca internacional. El grup compta amb activitats de recerca pròpies i també col·laboratives i de suport. Les seves àrees de recerca són la farmacocinètica i farmacogenètica, farmacocinètica poblacional amb modelització no lineal d’efectes mixtos (NONMEN), nutrició artificial (farmaconutrients), barreges endovenoses estèrils i la tecnologia farmacèutica (formulació medicaments orfes, redosificació de medicaments i desenvolupament).

 

Informació per als pacients

 

 • Telèfon: 932 607 977 (de 8 h a 17 h) i 932 607 504 (a partir de les 17 h i fins les 22 h)
 • Fax: 932 607 884

Ubicació

 • Edifici: Edifici Principal
 • Planta: -1