Sou a: Portada > Informació corporativa

Informació corporativa

Codi Ètic de l'Hospital Universitari de Bellvitge

El Codi ètic de l’Hospital Universitari de Bellvitge vol ser una guia de conducta i compromís, que pren com a línia bàsica el respecte i la responsabilitat, actituds fonamentals en les relacions humanes i en la pràctica diària. També vol ser un referent per a totes les persones que hi treballem, tant en les actuacions cap als malalts que atenem i la societat que ens envolta com en les relacions professionals que establim entre nosaltres mateixos. L’hospital té com a objectiu principal respondre a les necessitats assistencials de la seva població, prenent com a guia l’excel·lència professional i la innovació. Vol oferir qualitat de servei, coneixement i sostenibilitat, tot treballant amb honestedat i coherència, i tenint en compte els valors de la institució.

 

Principis institucionals

Responsabilitat i transparència

 • Ens farem responsables de les nostres decisions i actes, vetllant per les bones pràctiques en assistència, docència, recerca i gestió. Això implica assumir les conseqüències, i ser capaços de retre comptes.
 • Actuarem amb transparència en tot allò que fem, de manera que meresquem la confiança dels malalts que atenem i dels seus familiars.
 • Mantindrem la confidencialitat de les dades clíniques que pertanyen a la privacitat de les persones

Equitat

 • Evitarem qualsevol acte discriminatori en l’assistència prestada i la distribució dels recursos sanitaris assignats.

Competència

 • La institució i els professionals mantindrem el nivell de coneixements, habilitats i actituds adequats a l’activitat que desenvolupem, i millorarem constantment la nostra feina. Això inclou la capacitació, la preparació i l’aprenentatge continu.

Qualitat

 • Mantindrem com a objectiu prioritari el benestar del pacient en qualsevol circumstància.
 • Cuidarem de manera expressa la relació, amb educació i respecte, tant amb el pacient com amb els seus familiars, i també en la relació entre nosaltres.
 • Contribuirem a la millora permanent de la qualitat de l’assistència prestada, amb la gestió eficient dels recursos disponibles.
 • Utilitzarem les guies de pràctica clínica i protocols establerts per la institució, aplicant-los de manera personalitzada i tenint en compte les necessitats específiques de cada pacient.
 • Serem una organització receptiva i dinàmica que respon, que aprèn i es desenvolupa contínuament amb una cultura de l’avaluació i que és especialment sensible al seu entorn social, econòmic, tecnològic i cultural, contínuament canviant.
 • Evitarem les actuacions diagnosticoterapèutiques innecessàries, desproporcionades, o que no s’han mostrat útils, sempre tenint en compte la millor evidència disponible, els principis de la bioètica i la dignitat de la persona.
 • Mantindrem les nostres instal·lacions i els equipaments en un nivell adequat, i facilitarem els mitjans de treball necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat.
 

Docència i investigació

 • Facilitarem a tot el personal en període de formació els mitjans necessaris per a l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds professionals i humanes que els permeti desenvolupar una adequada activitat assistencial i investigadora.
 • Conjugarem el nostre deure docent i investigador amb el nostre deure assistencial, de manera que les activitats de formació i recerca no suposin un perjudici o greuge per als malalts.
 

Principis assistencials

Relació amb els pacients

 • Respectarem la dignitat del pacient com a persona, sense discriminació per raons d’edat, ètnia, condició sexual o social, idees, creences o discapacitats de qualsevol tipus, tenint en compte en tot moment els seus drets.
 • Respectarem la confidencialitat en la transmissió d’informació entre el malalt i el personal de l’hospital, ja sigui verbal o escrita i en qualsevol suport, fent especial atenció al suport informàtic. Custodiarem i farem bon ús de les dades personals dels pacients i de tota la informació relativa a la seva salut.
 • Respectarem la intimitat del pacient en totes les nostres actuacions.
 • Respectarem els valors morals i culturals dels pacients, així com les seves conviccions religioses i filosòfiques. La pràctica que se’n derivi ha de ser compatible amb la bona pràctica clínica i respectuosa amb les normes del centre.
 • Respectarem el dret a rebre o refusar assistència religiosa, si així ho desitja el malalt. Respectarem el dret a la informació que ha de ser verídica, comprensible i adequada a cada pacient. Així mateix, respectarem el dret del malalt a no ser informat.
 • Respectarem el dret a morir amb dignitat, entenent per això l’alleugeriment dels patiments físics i psíquics amb el suport necessari tant al malalt com a la família.

Autonomia

 • Respectarem el dret del pacient a participar en la presa de decisions i a donar, o retirar, el seu consentiment per a la realització de qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic, sense que en cap cas, la seva decisió comporti un canvi en la nostra relació amb ell.
 • Respectarem i atendrem els desitjos i les voluntats del malalt sobre l’atenció sanitària, segons la bona pràctica i el marc jurídic vigent.
  Respectarem el manifestat pel pacient en el document de voluntat anticipades (DVA) quan no sigui capaç d’expressar-se per si mateix a causa de l’estat de la seva malaltia.
 

Principis sociolaborals

 • Mantindrem un esperit de col·laboració i solidaritat amb els companys de treball, tenint en compte l’objectiu comú de servei al pacient.
 • Establirem les relacions laborals i personals entre els treballadors sobre la base del respecte mutu, la cooperació i la confiança.
 • Afavorirem en tot moment les relacions entre professionals, tenint en compte la seva opinió, i fomentant el treball en equip multidisciplinari.
 • Respectarem la llibertat d’actuació dels professionals en el marc dels estàndards fixats per la comunitat científica i amb els mitjans disponibles, incloent-hi l’objecció de consciència.
 • Prendrem les mesures adients quan el nostre estat de salut pugui representar un perill per a nosaltres mateixos o per a tercers.
 • Actuarem responsablement en el cas de trobar-nos davant la sospita fonamentada que un company pugui patir una malaltia que sigui un perill per a ell mateix o per a tercers.
 • Actuarem amb responsabilitat i comprensió davant la malaltia d’un company i respectarem al màxim la confidencialitat fins als límits establerts.
 • Respectarem i complirem les normes de seguretat i salut establertes, acomplint les recomanacions institucionals en prevenció de riscos i, fent bon ús de les instal·lacions i les eines de treball.
 • Vetllarem i mantindrem la confidencialitat i el sigil del secret professional en totes les nostres actuacions. Aquesta confidencialitat s’entén que, en el cas dels professionals, abasta tant el tractament de les dades clíniques com les contingudes a l’expedient personal.
 • Aplicarem els principis ètics i vetllarem per la transparència en els processos relatius a la gestió de les persones.
 • Ens comprometem a respectar i seguir el contingut d’aquest codi ètic.
 

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

 • Institut Català de la Salut. Missió, visió i valorss. http://www.gencat.cat/ics/infocorp/quees.htm#missio
 • Hospital Universitari de Bellvitge. Missió i visió. /info_corporativa/missio_visio.html
 • Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat. Març de 2002.
 • Codi de deontologia. Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (text en vigor des de l’1 d’abril de 2005).
 • Codi d’ètica d’infermeria. Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. Octubre 1986.
 • Acreditació de Centres d’Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya. Manual d’Estàndards Essencials. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Maig 2005.
 • Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica
 • Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2002, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.
 • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, i les seves modificacions (última modificació any 2003)
 • Ley de orgànica de 15/1999, 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal
 • Ley 30/99 de selección y provisión de plazas
 • Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud
 • Procediment d’actualització del codi ètic institucional. Hospital Universitari de Bellvitge (COM-CEA-PRD-412; v 01-2009)
 • Normes d’actuació davant l’atenció de malalts que rebutgen la transfusió de sang. Hos¬pital Universitari de Bellvitge. Primera edició, any 2009.
 • Guia per a facilitar la participació del pacient i la família/representant en la presa de decisions assistencials en l’àmbit de la salut. Hospital Uni¬versitari de Bellvitge B. Primera edició, any 2010
 • Normativa d’utilització del consentiment informat. Hos¬pital Universitari de Bellvitge. Primera edició (v 04), any 2012
 

1a edició: febrer 2007
2a edició: gener 2013