Sou a: Portada > Docència > Residents

Docència i recerca

Residents

Presentació

El Registre Nacional d'Especialistes en Formació, dependent de la Subdirecció General d'Ordenació Professional, és la unitat específica del Ministeri de Sanitat i Consum que coordina i fa el seguiment de la formació sanitària especialitzada dels llicenciats i diplomats, una vegada han superat la prova corresponent.

S'hi inscriuen els adjudicataris de plaça en la formació sanitària especialitzada una vegada que els és assignada, i s'hi anoten les avaluacions anuals i finals dels especialistes en formació, així com les incidències relatives a la suspensió o finalització de la formació. Igualment, el Registre Nacional d'Especialistes en Formació gestiona una sèrie de procediments administratius amb relació a la formació d'especialistes i coordina la incorporació dels adjudicataris de plaça, i també ofereix informació tant a adjudicataris com a unitats docents.

Normativa

Normativa

 • REIAL DECRETO 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d'especialistes en ciències de la salut.
  (BOE núm. 240, dissabte 7 octubre 2006)
 • LLEI 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels
  serveis de salut. (BOE núm. 301, dimecres 17 desembre 2003)
 • LLEI 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. (BOE núm. 280, dissabte 22 novembre 2003)
 • Real Decret 183/2008, de 8 de febrer, per el cual es determinen i clasifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.
Incompatibilitats i interrupcions del programa formatiu

L'article 20.3.a) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, estableix que els residents seguiran el programa formatiu de l'especialitat a temps complet i que la formació mitjançant la residència serà incompatible amb qualsevol altra activitat professional.

Pujar

El llibre del resident


Concepte. Característiques i disseny

El llibre del resident és l'instrument en el qual s'enregistren les activitats que efectua cada resident durant el període formatiu.


Les característiques del llibre del resident són:

a) Té un caràcter obligatori.

b) És el registre individual de les activitats que evidencien el procés d'aprenentatge del resident, per la qual cosa s'hi incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es tindran en compte en l'avaluació del procés formatiu.

c) Enregistra les rotacions efectuades, tant les establertes en el programa formatiu com les externes autoritzades segons el que disposa l'article 21 d'aquest Reial decret.

d) És un instrument d'autoaprenentatge que afavoreix la reflexió individual i conjunta amb el tutor a fi de millorar les activitats dutes a terme pel resident durant cada any formatiu.

e) És un recurs de referència en les avaluacions, juntament amb altres instruments de valoració del progrés competencial del resident.


El llibre és propietat del resident, que l'emplenarà amb l'ajuda i supervisió del seu tutor.

Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal i secret professional.

La comissió nacional de l'especialitat corresponent dissenyarà l'estructura bàsica del llibre del resident, que serà aprovat pel Ministeri de Sanitat i Consum, i correspondrà a la Comissió de Docència garantir l'adaptació individual del seu contingut (pla individual de formació) a la guia o itinerari formatiu aprovat per la Comissió a proposta dels tutors de cada especialitat.

Pujar

Fi de la formació

En cap cas i sota cap circumstància podrà donar-se per finalitzada la formació abans que transcorri el nombre d'anys complets de què consta el programa formatiu, a comptar des de la data d'adjudicació.


Una vegada finalitzada la formació i superades les avaluacions corresponents al programa formatiu, el Ministeri de Sanitat i Consum proposarà l'expedició del títol d'Especialista al Ministeri d'Educació i Ciència.

La formació podrà finalitzar, a més del cas abans exposat d'obtenció d'una qualificació positiva en l'avaluació final, per les causes següents, que comporten la baixa en el Registre Nacional d'Especialistes en Formació i signifiquen la pèrdua dels drets de la convocatòria a l'efecte de l'obtenció del títol:

Per haver obtingut una qualificació anual negativa sense possibilitat de recuperació.

Per haver obtingut una qualificació negativa dels processos de recuperació específics en els casos en els quals es va obtenir una qualificació negativa susceptible de recuperació.

Per haver obtingut una avaluació negativa en l'últim any de formació.

Per renúncia expressa o tàcita.

Per acomiadament disciplinari per una falta molt greu després de la incoació de l'expedient disciplinari corresponent.

Per mort, gran invalidesa o invalidesa permanent total o absoluta del resident.

Aquestes causes van lligades a l'extinció del contracte de treball i s'estableixen sens perjudici del dret dels residents d'utilitzar els mitjans de recurs al seu abast o de fer, si escau, la prova final davant la comissió nacional de l'especialitat, en els casos d'avaluació negativa en l'últim any de formació.

Pujar

Canvis excepcionals d'especialitat

Excepcionalment, el Ministeri de Sanitat i Consum, a petició fundada de l'interessat i amb els informes previs del Ministeri d'Educació i Ciència i de la comunitat autònoma corresponent, podrà autoritzar, només una vegada, el canvi d'especialitat que s'estigui cursant al mateix centre o en un altre de la mateixa comunitat autònoma, sempre que hi hagi una plaça vacant acreditada en l'especialitat que se sol·licita, que la petició es faci durant
els dos primers anys de formació i que el sol·licitant hagi obtingut en la convocatòria anual de proves selectives per a l'accés a places de formació sanitària especialitzada en la qual hagi participat un número d'ordre que li hagi permès accedir, en aquesta convocatòria, a la plaça de l'especialitat a la qual pretén canviar.

El canvi d'especialitat requerirà els informes de la Comissió de Docència del centre o unitat on el sol·licitant s'estigui formant i del centre o unitat de destinació, i també de les comissions nacionals de les dues especialitats implicades.

En l'informe de la Comissió de Docència d'origen es faran constar les activitats dutes a terme pel resident al centre o unitat, segons el que estableix el programa formatiu corresponent.

Correspon a la comissió nacional de l'especialitat a la qual s'ha sol·licitat el canvi determinar, al mateix temps que s'emet l'informe que s'esmenta en el paràgraf anterior, l'any de formació i els termes en què ha de fer-se la incorporació del resident a partir del moment que s'autoritzi el canvi d'especialitat sol·licitat.

Els canvis d'especialitat s'inscriuran en el Registre Nacional d'Especialistes en Formació.

Reconeixement de períodes formatius previs

Pujar

Guía del resident (pdf)


La guia del resident permet la introducció a l'Hospital.

A la guia es reflecteixen els aspectes més rellevants i que han de conèixer-se, com ara:

 • Descripció del centre
 • Organigrama
 • Normes generals comunes per a tots els programes de formació
 • Normatives i activitats de la Comissió de Docència
 • Introducció a la investigació i al doctorat
 • Comissions i tràmits de l'Hospital
 • Aspectes relatius a la salut laboral

Pujar

Informació general per als adjudicataris

Període establert per lliurar tots els documents i preparar el contracte: del 7 al 11 de maig de 2018.

Documentació que cal presentar a la Comissió de Docència:

 • 1 fotografia
 • Original i fotocòpia de la papereta de l'adjudicació de la plaça (signada)
 • 1 fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o rebut del pagament de les taxes
 • 1 fotocòpia compulsada de l'homologació del títol de llicenciat (per a estrangers)
 • 1 fotocòpia del DNI, NIE o 1 fotocopia del passaport (per a estrangers)

Obligatoriedad de presentación del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales: También se incorpora por primera vez una nueva condición que está recogida en una nueva casilla del modelo 790 y que hace relación a que TODOS los aspirantes deben declarar bajo juramento o promesa marcando la casilla a la que se ha hecho referencia que conocen y aceptan la obligación de presentar el certificado negativo expedido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales en caso de ser adjudicatarios de plaza. Todos los aspirantes deben marcar esta casilla, ya que, en caso contrario, serán declarados NO ADMITIDOS a la prueba.

 • Si has renunciat a una plaça de formació, presentar el document expedit pel Centre, de la renúncia.
 • Haureu d’omplir el full d’identificació i anar a la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals per fer la revisió mèdica, que és obligatòria per a que el contracte sigui efectiu.


Documentació que cal presentar al Servei de Personal:

 • Fotocòpia de la papereta de l'adjudicació de la plaça
 • 1 Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o rebut del pagament de les taxes
 • 1 Fotocòpia compulsada de l'homologació del títol de llicenciat (per a estrangers)
 • 1 Fotocòpia del DNI o 1 fotocopia del passaport (per a estrangers)
 • 1 Fotocòpia de la cartilla SOE
 • 1 Fotocòpia del carnet de col·legiat
 • 1 Full de dades bancàries, segellada per l'entitat
 • 2 fotografies
 • Full de petició de targeta pàrquing
 • 1 Fotocopia del títol de llicenciat
 • Fotocopia del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales
 • Full de dades bancàries per al Cobrament
 • Entitats de la Tresoreria de la Seguretat Social
 • Full de dades Personals per al Servei de Personal
 • Full de dades per sol·licitar Parking
 • Full de dades per a la citació de la Revisió mèdica
Formalització del contracte laboral

Per formalitzar el contracte, haureu que superar la revisió mèdica, que és obligatòria. (Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals, mòdul Jardí).
Període establert per lliurar tots els documents i preparar el contracte: del 7 a l'11 de maig de 2018.
SUELDO Brut 15756,02 €/any
SUELDO Brut 1125,43 €/mensual
PRECIO HORA GUARDIA Brut 12,28 € (L.-V.) y 13,87 € (S - D.)
 

Pujar

Informació per als ciutadans estrangers

Als ciutadans estrangers de països no comunitaris que estiguin pendents de tramitació dels seus documents de regularització d’estada a Espanya i per tant, no els sigui possible la seva incorporació immediata a la plaça, la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios autoritzarà excepcionalment la demora de la firma del contracte.
Aquestes pròrrogues han de ser necessariament sol·licitades pel Centre en el termini d’incorporació (24 i 25 de maig) sempre que en el termini (o amb anterioritat al mateix), els interessats hagin manifestat la seva voluntat d’incorporar-se a la plaça, be personalment, be mitjançant representant autoritzat, be mitjançant escrit personal dirigit a la Comissió de Docència.
Aquesta pròrroga tindrà una durada de tres mesos, es podrà prorrogar en els casos en els que es justifiqui que subsisteix la circumstància d’origen a la pròrroga original.
Aquesta nova pròrroga l’haurà de sol·licitar l’interessat abans que finalitzi el termini inicial de tres mesos, acompanyant la documentació que acrediti la circumstancia per la que se sol·licita.


Sol·licitud de pròrroga d’incorporació
Tal com estableix la pròpia convocatòria, si no es pot incorporar en el termini establert, haurà de sol·licitar una pròrroga d’incorporació, abans que finalitzi el termini, acompanyant la documentació que acrediti la circumstància per la que es sol·licita.

• Prorroga incorporació


Cursos acollida

Curs d’Urgències medicoquirúrgiques
Curs de Suport Vital bàsic i avançat
Tallers d’Habilitats
Casos Clínics simulats
Curs d’Informàtica
Curs Seguretat i de Riscos Laborals
Curs de Bioètica
Curs de Protecció Radiològica


Biblioteca

Tots els facultatius residents, poden tenir accés directe a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. S’accedeix de manera gratuïta a totes les prestacions, i la connexió és immediata.
Poden anar directament a la Biblioteca del Campus de Bellvitge, o be al Laboratori d’Habilitats Clíniques, que està ubicat a la Fase II, planta 2, mòdul groc, aula FG0225.
Durant l’acte d’acollida, es reparteix un tríptic elaborat per la Biblioteca del Campus, amb totes les prestacions que es disposa i la manera d’accedir a les mateixes.

Pujar

Doctorat 

Presentació

El programa de doctorat “Medicina” recull la proposta de formació doctoral de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona als àmbits de la investigació biomèdica adaptada al marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) (RD 56/2005). Aquest programa és fruït de la unió de la major part dels grups d'investigació dels anteriors programes de doctorat dels Departaments de la Facultat de Medicina de la UB, amb la participació de les institucions d'investigació IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer), IDIBELL (Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge) i CRESIB (Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona)
L'existència d'aquest programa deriva de la necessitat de garantir als graduats en les diferents titulacions de les Ciències de la Salut (Medicina, Infermeria, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, etc), i particularment a aquells llicenciats en medicina amb títol d'especialista (bé sigui a través del sistema MIR o d'altres sistemes alternatius d'altres països) la formació adequada per a desenvolupar investigació d'alta qualitat.
Les característiques del programa es justifiquen plenament per la ràpida evolució cap a nous paradigmes que impliquen un fort compromís amb la innovació i el treball multidisciplina en xarxa. Això ve reforçat pels següents elements:

 • L'enfocament multidisciplinar actual en l'atenció al pacient.
 • La coexistència de bases biològiques comuns a moltes malalties, que requereixen similars aproximacions tècniques per a la seva investigació.
 • La necessitat de fomentar la innovació i aplicabilitat traslacional.
 • El desenvolupament d'investigació d'excel·lència de las malalties que es nodreix de les aportacions d'un ampli espectre de disciplines.

En aquest sentit, l'aparent heterogeneïtat del programa és element estratègic essencial per al desenvolupament de sinèrgies entre diferents àrees de coneixement de ciències de la salut i de la vida.
Aquest programa disposa de nombroses línies d'investigació clínica i bàsica, dimensionada al volum de doctorands inscrits, en les que participen científics de gran prestigi procedents de diferents àrees de coneixement dels departaments universitaris de la Facultat de Medicina i d'institucions d'investigació que participen en el programa, com l'IDIBAPS l'IDIBELL, entre d'altres. Tanmateix, s'ofereix un ambient internacional creat per la presència d'alumnes graduats i postdoctorals procedents de diferents països i per l'extensa col•laboració entre els grups d'investigació implicats en el programa. Per aquest motiu, molts dels estudiants tenen l'oportunitat de realitzar estades en laboratoris estrangers de prestigi per a la millora de la seva formació i l'aprenentatge de noves metodologies, amb el que s'incrementa la qualitat de la formació del doctorand.

Objectius

El Programa de Doctorat “Medicina” té la finalitat de formar investigadors e investigadores en els diferents àmbits de la recerca clínica i biomèdica, a més de constituir una oferta d’estudis de tercer cicle competitiva, homogènia, estructurada i de qualitat.

El Programa de Doctorat "Medicina" proporciona una formació multidisciplinària als graduats universitaris procedents de les diferents llicenciatures i diplomatures (Medicina, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Infermeria, etc.), ampliant el coneixement clínic i les bases biològiques de les malalties, així com la investigació de les millors estratègies de tractament i curació de les mateixes.

Tanmateix, són objectius específics del programa:

 • Conèixer els mètodes i tècniques d’investigació clínica relacionades amb la medicina basada en l’evidència i l’epidemiologia.
 • Proporcionar formació, tant teòrica com pràctica, en els diferents aspectes de la biomedicina i biotecnologia, particularment en els mecanismes fisiopatogènics responsables de les malalties.
 • El doctorant rebrà les habilitats en metodologia de recerca, bioètica, i capacitat per fer una anàlisis critica i de síntesis dels seus resultats.
 • Qualificar als doctorands per altres activitats que requereixen un alt nivell científic, en particular la docència, gestió, desenvolupament i innovació.
 • Fomentar i promoure la investigació de tipus translacional.

Per tal d'assolir aquests objectius, compten amb l'activitat coordinada dels professors i investigadors dels diferents departaments de la Facultat de Medicina i dels diferents grups de recerca de prestigioses institucions com l'IDIBAPS, l'IDIBELL i el CRESIB, vinculades a la Universitat de Barcelona. Tots els grups tenen una contrastada experiència en recerca i docència en el camp de la medicina clínica i aplicada.

Es pretén que els coneixement i formació adquirits al cursar aquest programa de doctorat siguin útils no només per el desenvolupament del treball experimental relacionat amb la tesis doctoral, sinó també d'interès per a aquelles institucions interessades en la incorporació de personal científic, competent en la gestió clínica, biomèdica i salut pública.

Criteris d'accés

Per accedir al programa de Doctorat "Medicina" serà necessari complir les condicions recollides en el RD 1393/2007. L'accés es podrà realitzar quan es compleixi qualsevol dels següents requisits:

 • Haver obtingut un títol de Llicenciat, Diplomat o un títol de nivell equivalent havent superat un mínim de 300 crèdits ECTS, dels quals 60 corresponguin a un màster universitari (Màster Oficial).
 • Els actuals llicenciats en Medicina, atès que la seva titulació equival a 240 crèdits ECTS de grau, hauran d'haver superat 60 crèdits de Màster Universitari.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per al'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut ( MIR , FIR, PIR i especialitats d'infermeria)
 • Els futurs Graduats en Medicina no caldrà que tinguin estudis de Màster Universitari per haver superat 360 crèdits ECTS.
 • Suficiencia Investigadora (DEA) obtinguda per la superació de programes de doctorat a l'empar del RD 778/1998 i del RD 185/1985. En el cas de tenir inscrita la tesi doctoral, no serà necessari presentar de nou el projecte de tesi.
 • En el cas d'estar en possessió d'un títol expedit d'acord a sistemes educatius estrangers, s'haurà de comprovar que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster universitari i que faculta, al país en què ha estat expedit, per accedir als estudis de doctorat. A més serà necessari demanar l'autorització a l'Escola de Doctorat de la UB, per a això és necessari presentar la sol.licitud a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina, acompanyada del títol original o còpia legalment autoritzada i una fotocòpia a fi de que sigui compulsada, així com un certificat acadèmic dels estudis cursats. En la sol.licitud es poden consultar les vies de legalització i traducció.
Requisits d'admissió

Per a ser admès al programa de doctorat "Medicina", l'alumne ha de complir els criteris d'accés, tenir l'acceptació d'un Director de Tesi (i tutor si el director no està vinculat al programa), estar vinculat a alguna de les línies de recerca del programa de Doctorat, i el vistiplau del director del Departament o del Grup de Recerca al qual estigui vinculat el Director de Tesi, del tutor si escau i del Coordinador del Programa de Doctorat.
Quan el doctorand demani la direcció d'una persona externa al programa de doctorat "Medicina" que no hagi estat acceptada prèviament ( vegeu directors externs acceptats ) es demanarà autorització a la Comissió del Programa i, a aquest efecte s'adjuntarà un currículum del director que avali aquesta sol.licitud. Aquest director haurà de complir amb els requisits establerts per a ser investigador acreditat . En qualsevol cas, si aquest no està integrat en el programa de doctorat "Medicina" es requerirà un codirector o un tutor que estigui acreditat en aquest programa de Doctorat.
Per als graduats en Medicina que no hagin cursat un Màster Universitari, la comissió del programa de Doctorat "Medicina" estableix que els sol licitants hauran d'acreditar qualsevol de les següents competències en metodologia de recerca:

 • Haver superat 10 crèdits ECTS o 100 hores lectives en l'àmbit de la metodologia de recerca en els últims dos anys
 • Experiència de recerca en un centre acreditat d'almenys un any.
 • Integrant d'un projecte competitiu
 • Haver publicat com a primer o segon autor un treball original en una revista situada com a mínim en els dos primers quartils de la seva àrea de coneixement en els últims cinc anys.

En el cas de no reunir cap d'aquestes competències, els alumnes hauran de cursar els complements específics de formació que la comissió del programa de doctorat "Medicina" consideri necessaris, els quals haurà d'assolir abans de la presentació del projecte de tesi doctoral.

Diagrama accés i admissió


Alumnes primer any

L'alumne sol·licitarà la seva admissió al Programa de Doctorat. Per a això, es requerirà tenir l'acceptació d'un Director de Tesi acreditat en el Programa i un Tutor si el Director de Tesi no és investigador del Programa (consultar procediment sol·licitud director extern) vinculat a alguna de les línies d'investigació del Programa de Doctorat. A més serà necessari el vistiplau del Director del Departament (només per a la línia d'investigació Fisiopatología de les Malalties Medicoquirúrgiques). Una vegada reunida la Comissió Coordinadora del Programa (veure calendari de reunions de la Comissió) es comunicarà a l'alumne la resolució i s'el citarà per a la matrícula.
Preu de la matrícula 2013-14
a) alumnes que accedeixen via màster oficial o amb dos anys de formació sanitària o títol d'especialista (MIR, FIR...)
Per al càlcul de l’import total de la matrícula caldrà tenir en compte:
Preu de matrícula:398,33€
Preu de Gestió d’expedient: 69,31€
Serveis específics i de suport a l’aprenentatge: 70 €
Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys): 3€
Serveis extraacadèmics que se sol·licitin
Ajuts i/o exempcions de matrícula (descompte per família nombrosa, beca, ajut)
b) alumnes que accedeixen via suficiència investigadora (doctorat ( RD 778/98 ( DEA ) o RD 185/85)
Per al càlcul de l’import total de la matrícula caldrà tenir en compte:

 • Preu de matrícula:121,28€
 • Preu de Gestió d’expedient: 69,31€
 • Serveis específics i de suport a l’aprenentatge: 70 €
 • Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys): 3€
 • Serveis extraacadèmics que se sol·licitin
 • Ajuts i/o exempcions de matrícula (descompte per família nombrosa, beca, ajut)

Documentació a presentar

La documentació pot ser lliurada pesonalment en la Secretaria d' Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina ( C . Casanova 143. 08036) o bé enviar-se per correu ordinari o correu intern a la mateixa direcció.
1. Alumnes que hagin cursat els seus estudis de postgrau (RD 56/2005) o doctorat (RD 778/98 ( DEA ) o RD 185/85 en aquest centre
Sol·licitud de matrícula, que requerirà el vistiplau del Director de Tesi o del Director de Tesi i del Director del Departament si es tracta de la línia Fisiopatologia de les Malalties Medico-quirúrgiques- Tambe es requerirà la firma del Tutor si s'escau
2. Alumnes que no hagin cursat els seus estudis de postgrau (RD 56/2005) o doctorat (RD 778/98 (DEA) o RD 185/85 en aquest centre
A més de la documentació detallada en el punt 1 hauran de presentar:

 • Fotocòpia del DNI /Passaport
 • Fotocòpia compulsada del Títol de Grau
 • Fotocòpia compulsada del Títol de Màster universitari (Màster Oficial)/ Suficiència Investigadora ( DEA )
 • 2 fotos tipus carnet


3. Alumnes que accedeixen amb dos anys de formació sanitària especialitzada o especialistes (MIR, FIR) que hagin cursat els seus estudis de llicenciatura en aquest centre.


A més de la documentació detallada en el punt 1 hauran de presentar:

 • Certificat de superació del període de formació emés per la Comissió de Docència o títol d'especialista


4. Alumnes que accedeixen amb dos anys de formació sanitària especialitzada o especialistes (MIR, FIR) que no hagin cursat els seus estudis de llicenciatura en aquest centre.
A més de la documentació detallada en el punt 1 hauran de presentar:

 • Fotocòpia del DNI /Passaport
 • Fotocòpia compulsada del Títol de Grau
 • 2 fotos tipus carnet
 • Certificat de superació del període de formació emés per la Comissió de Docència o títol d'especialista


5. Alumnes amb titulacions estrangeres
A més de la documentació detallada en els punts 1 i 2 hauran de presentar:

 • Títol homologat o Resolució d'autorització de l'Escola de Doctorat (Consultar la forma de tramitació d'aquesta autorització)

 
6. Beques i ajuts
Els alumnes amb ajut de matrícula o beca hauran d'aportar el corresponent justificant (original i fotocòpia del títol de família nombrosa, certificat de funcionari de l' UB i d'altres universitats catalanes, credencial de becari...)

 
Matrícula
La matrícula 2013-14 s'obrirà a partir de l'1 d'octubre de 2013 i pot realitzar-se de dues formes:
1. Presencial
Una vegada confirmada l'admissió, la matricula ha de formalitzar-se en la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (C. Casanova, 143 ) en els dies que s'hagin indicat individualment a cada persona.
Horari: de 9,30 a 13,30 h de dilluns a divendres i de 16 a 18 de dilluns a dijous
2. Telemàtica (es recomana per evitar temps d'espera)
En el moment de rebre l'acceptació, el doctorand ha de comunicar al nostre correu electrònic doctoratmedicina@ub.edu que desitja acollir-se a aquesta modalitat. Un cop la secretaria generi el rebut, l'avisarem per correu electrònic que ja pot recuperar el rebut i pagar-lo a través d'Internet (en un termini màxim de 7 dies ja que, en cas de no fer-ho efectiu en aquest període, el rebut caducarà i una propera emissió tindrà un recàrrec progressiu). Consultar el procediment per al pagament telemàtic

Alumnes anys següents

Preu de la matrícula
a) alumnes que van accedir via màster oficial o amb dos anys de formació sanitària o títol d'especialista (MIR, FIR...)
Per al càlcul de l’import total de la matrícula caldrà tenir en compte:

 • Preu de matrícula:398,33€
 • Preu de Gestió d’expedient:69,31€
 • Serveis específics i de suport a l’aprenentatge:70 €
 • Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys): 1€
 • Serveis extraacadèmics que se sol·licitin
 • Ajuts i/o exempcions de matrícula (descompte per família nombrosa, beca, ajut)


b) alumnes que van accedir via suficiència investigadora (doctorat ( RD 778/98 ( DEA ) o RD 185/85)
Per al càlcul de l’import total de la matrícula caldrà tenir en compte:
 

 • Preu de matrícula:121,28€
 • Preu de Gestió d’expedient: 69,31€
 • Serveis específics i de suport a l’aprenentatge: 70 €
 • Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys): 1€
 • Serveis extraacadèmics que se sol·licitin
 • Ajuts i/o exempcions de matrícula (descompte per família nombrosa, beca, ajut)


Documentació a presentar
Sol·licitud de matrícula , que requerirà el vistiplau del Director de Tesi o del Director de Tesi i del Director del Departament si es tracta de la línia Fisiopatologia de les Malalties Medico-quirúrgiques. També es requerirà la firma del Tutor si s'escau
Els alumnes amb ajut de matrícula o beca hauran d'aportar el corresponent justificant (original i fotocòpia del títol de família nombrosa, certificat de funcionari de l' UB i d'altres universitats catalanes, credencial de becari...)
Matrícula
La matrícula 2013-14 s'obrirà a partir de l'1 d'octubre de 2013
i pot realitzar-se de dues formes:
1. Presencial
La matricula es realitzarà en la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (C. Casanova, 143)
Horari: de 9,30 a 13,30 h de dilluns a divendres i de 16 a 18 de dilluns a dijous
2. Telemàtica (es recomana per evitar temps d'espera)
Caldrá només deixar la documentació requerida en un sobre en la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (sense necessitat d'esperar torn) o bé enviar-la per correu ordinari o correu intern a:
Facultat de Medicina
Secretaria d'Estudiants i Docència
Casanova, 143
08036 BARCELONA

Una vegada la secretaria hagi generar el rebut avisarà (per correu electrònic) perquè l'alumne pugui recuperar-ho i pagar-ho a través d'Internet (en un termini màxim de 7 dies ja que, en cas de no fer-se efectiu en aquest període, el rebut caducarà i una propera emissió tindrà un recàrrec progressiu. Consultar el procediment per al pagament telemàtic
Pujar

Màsters i postgraus

Los másteres y posgrados propios de la Universidad de Barcelona son títulos de posgrado, concebidos con un claro propósito de especialización y profundización, para que las habilidades y competencias adquiridas tengan una aplicación en el ejercicio profesional. Se hace posible, así, la especialización o la reorientación de la actividad profesional.
 

Se ofrecen también cursos con una vocación formativa más académica que proporcionan conocimientos para la especialización o la formación integral y el progreso personal.


En función de su carga lectiva, los másteres y posgrados propios se clasifican en:

 • Máster, con 60 o más créditos
 • Diploma de especialización / Diploma de posgrado, con 30 o más créditos
 • Experto, con 15 o más créditos
 • Curso superior universitario, con menos de 15 créditos
Máster Universitario en Competencias Médicas Avanzadas

Preinscripción (curso 2013-14)
Los alumnos solicitarán su preinscripción de forma electrónica entre el 15 de abril y el 15 de septiembre. Los alumnos que deseen preinscribirse deberán:

 • Cumplimentar el formulario online
 • Enviar su CV por correo electrónico (cma@ub.edu o a otras direcciones indicadas en la web de cada especialidad)

El proceso de selección del alumno se realiza de acuerdo con el grado de cumplimiento de los requisitos solicitados. La Secretaría del Máster comunicará al alumno su resolución, en el momento acordado por los coordinadores de la especialidad. En caso necesario, se entrevistará a los candidatos.
Matriculación (curso 2013-14)
NUEVA FECHA: A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE

Modalidades de pago:

 1. Efectivo en uno o más plazos. El importe de la matrícula se paga en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras -Caixa de Pensions, Catalunya Caixa o Banco Santander-, en los cajeros automáticos o por banca a distancia (Línea Abierta, Línea Total o Supernet). Como medida de mejora de las condiciones de fraccionamiento de la matrícula, el curso 2013-14 la UB ha ampliado la posibilidad de fraccionamiento de la matrícula hasta siete plazos.
 2. Único domiciliado. Sólo se puede hacer en una de las entidades bancarias colaboradoras.
 3. Fraccionado en mensualidades. Financiación de la matrícula mediante un préstamo de fraccionamiento a través de la Agencia de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR)
  Leer atentamente: http://www.ub.edu/acad/es/masteres/informacion_economica.html

Alumnos de 2º curso: Mediante sistema de cita previa. Solo deberán aportar la solicitud de matrícula, con la firma del coordinador de su especialidad.


Créditos a matricular

MÍNIMO: 20 créditos (no se incluyen los créditos convalidados)
MÀXIMO: 60 créditos
La normativa contempla la convalidación de un máximo de 9 créditos. En tal caso, se deberá entregar en el momento de matrícula:

 • Formulario de convalidación (firmado por el coordinador)
 • Documentación acreditativa

Obtención del título Para la obtención del título de Máster deberán acreditarse 60 créditos. Al finalizar el curso, el alumno deberá formalizar la solicitud correspondiente (Ver procedimiento de solicitud)


Documentación necesaria para formalizar la matrícula

Después de recibir la aceptación, y en las fechas que correspondan, deben enviarse, por correo postal o entregar personalmente en la Secretaría del Máster los siguientes documentos antes de formalizar la matriculación, pudiéndose adelantar una copia de los mismos por correo electrónico:

Alumnos con titulación Española

 • Solicitud de matrícula (importante signatura del Coordinador).
 • Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte
 • Fotografía color tamaño pasaporte (x 2)
 • Fotocopia compulsada del título universitario
 • Fotocopia compulsada del título de especialista (u otra documentación acreditativa)
 • Curriculum Vitae.

Alumnos con titulación extranjera homologada (ver proceso de homologación)

 • Solicitud de matrícula (importante signatura del Coordinador).
 • Fotocopia del Pasaporte
 • Fotografía color tamaño pasaporte (x 2)
 • Fotocopia compulsada del título universitario
 • Fotocopia compulsada del título de especialista (u otra documentación acreditativa)
 • Curriculum Vitae.
 • Alumnos con titulación extranjera no homologada (Paises UE)
 • Solicitud de matrícula (importante signatura del Coordinador).
 • Fotocopia del Pasaporte.
 • Fotografía color tamaño pasaporte (x 2)
 • Solicitud al Rector (incluye instrucciones para la traducción oficial) para que autorice tu matriculación, junto con:
  • Copia compulsada (original y traducción oficial) del título universitario
  • Copia compulsada (original y traducción oficial) del certificado de las materias cursadas
  • Nota: este trámite requiere el pago de una tasa de más 200 euros aproximadamente
 • Fotocopia compulsada del título de especialista (u otra documentación acreditativa). No es necesaria la traducción
 • Curriculum Vitae.

Alumnos con titulación extranjera no homologada (Otros Paises)

 • Solicitud de matrícula (importante firma del Coordinador).
 • Fotocopia del Pasaporte
 • Fotografía color tamaño pasaporte (x 2)
 • Solicitud al Rector (incluye instrucciones para la traducción oficial y legalización), para que autorice tu matriculación, junto con:
  • Copia compulsada (legalizada y traducida) del título universitario
  • Copia compulsada (legalizada y traducida) del certificado de las materias cursadas
  • Nota: este trámite requiere el pago de una tasa de más 200 euros aproximadamente
 • Fotocopia compulsada del título de especialista (u otra documentación acreditativa). No es necesaria la traducción
 • Curriculum Vitae.

Iniciació a la investigació

L'activitat investigadora de l'HUB és coordinada pel Comitè Científic de la fundació privada Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

L'IDIBELL integra les diferents institucions del Campus de Bellvitge: L'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Institut de Recerca Oncològica (IRO), la Universitat de Barcelona (UB), l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) i el Centre de Transfusions i Banc de Teixits (CTBT).

L'estructura d'aquest nou institut d'investigació ha permès agrupar tota la investigació de qualitat efectuada pels investigadors que pertanyen a cadascuna de les institucions.

Les grans àrees d'investigació de l'IDIBELL són:
1. Càncer i genètica molecular humana.
2. Neurociències.
3. Patologia infecciosa i trasplantament.
4. Factors de creixement, hormones i diabetes.
5. Malalties inflamatòries, cròniques i degeneratives.
6. Epigenètica i Biologia del Càncer.

Pujar