Sou a: Portada > Docència > Evaluacions

Docència i recerca

Avaluacions

Tipus d'avaluació

El seguiment i la qualificació del procés d'adquisició de competències professionals durant el període de residència es durà a terme mitjançant les avaluacions formativa, anual i final.

Avaluació formativa

1. L'avaluació formativa és consubstancial amb el caràcter progressiu del sistema de residència, ja que fa el seguiment del procés d'aprenentatge de l'especialista en formació, i permet avaluar el progrés en l'aprenentatge del resident, mesurar la competència adquirida amb relació als objectius establerts en el Programa de formació de l'especialitat corresponent, identificar les àrees i competències susceptibles de millora i aportar suggeriments específics per corregir-les.

2. Els instruments de l'avaluació formativa són, entre altres:

a) Entrevistes periòdiques entre tutor i resident, de caràcter estructurat i pactat, que afavoreixin l'autoavaluació i l'autoaprenentatge de l'especialista en formació. Aquestes entrevistes, en un nombre no inferior a quatre per cada any formatiu, es faran en moments adequats, normalment a la meitat d'una àrea o bloc formatiu, per valorar els avenços i dèficits i possibilitar la incorporació de mesures de millora en el procés. Les entrevistes s'enregistraran
al llibre del resident i als informes que s'esmenten en l'apartat 3 d'aquest article.

b) Instruments que permetin una valoració objectiva del progrés competencial del resident segons els objectius del programa formatiu i l'any de formació que estigui cursant.

c) El llibre del resident, com a suport operatiu de l'avaluació formativa del resident.

3. Informes d'avaluació formativa

El tutor, com a responsable de l'avaluació formativa, emplenarà informes normalitzats basats en els instruments esmentats anteriorment, que s'ajustaran al formulari d'avaluació que s'esmenta en l'article 28 d'aquest Reial decret. Els esmentats informes s'incorporaran a l'expedient personal de cada especialista en formació.

Pujar

Avaluació anual

1. L'avaluació anual té la finalitat de qualificar els coneixements, habilitats i actituds de cada resident quan finalitza cadascun dels anys que integren el programa formatiu, en els termes següents:

a) Positiva: Quan el resident ha arribat al nivell exigible per considerar que s'han complert els objectius del programa formatiu en l'any corresponent.

b) Negativa: Quan el resident no ha arribat al nivell mínim exigible per considerar que s'han complert els objectius del programa formatiu en l'any corresponent.
Les avaluacions anuals negatives podran ser recuperables, en els casos establerts en els apartats 1 i 2 de l'article 22 d'aquest Reial decret, i no recuperables, en els casos establerts en l'apartat 3 d'aquest article.

2. L'informe anual del tutor és l'instrument bàsic i fonamental per a la valoració del progrés anual del resident en el procés d'adquisició de competències professionals, tant assistencials com d'investigació i docència. Aquest informe ha de contenir:

a) Informes d'avaluació formativa, incloent-hi els informes de les rotacions, els resultats d'altres valoracions objectives que s'hagin pogut efectuar durant l'any corresponent i la participació en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques relacionats amb el programa corresponent.

b) Informes d'avaluació de rotacions externes no previstes en el programa formatiu sempre que reuneixin els requisits establerts a aquest efecte.

c) Informes que se sol·licitin dels caps de les diferents unitats assistencials integrades en la unitat docent de l'especialitat en la qual s'estigui formant el resident.

3. L'avaluació anual la portarà a terme el comitè d'avaluació corresponent en els deu dies anteriors al que conclou l'any formatiu corresponent i els resultats es comunicaran a la Comissió de Docència perquè els publiqui en els termes establerts en l'article 23 d'aquest Reial decret.

Pujar

Avaluació final del període de residencia

L'avaluació final té com a objectiu verificar que el nivell de competències adquirit per l'especialista en formació durant tot el període de residència li permet accedir al títol d'especialista.

Pujar

Fulles d'avaluació

Pujar

Qualificacions de les fulles de rotació

Les qualificacions són marcades pel Ministeri de Sanitat i Consum, i han de reflectir-se a les fitxes d'avaluació: FITXA 1 i FITXA 2

QUALIFICACIONS ROTACIONS (1)
(0): No apte: Molt per sota de la mitjana dels residents del Servei
(1): Suficient: Nivell mitjà del Servei
(2): Destacat: Superior al nivell mitjà
(3): Excel·lent: Molt per sobre del nivell mitjà

QUALIFICACIONS ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (2)
(0): No apte: Molt per sota de la mitjana dels residents del Servei
(0,1): Suficient: Nivell mitjà del Servei
(0,2): Destacat: Superior al nivell mitjà
(0,3): Excel·lent: Molt per sobre del nivell mitjà

QUALIFICACIONS INFORMES CAPS ASSISTENCIALS (2)
(0): No apte: Molt per sota de la mitjana dels residents del Servei
(0,1): Suficient: Nivell mitjà del Servei
(0,2): Destacat: Superior al nivell mitjà
(0,3): Excel·lent: Molt per sobre del nivell mitjà

QUALIFICACIONS INFORMES CAPS ASSISTENCIALS (2)
(A): Aprenentatge insuficient susceptible de recuperació
(B): Aprenentatge insuficient no susceptible de recuperació
(C): Faltes d'assistència reiterades i no justificades
(D): Falta d'aprofitament notòria
(E): Causes legals d'impossibilitat de prestació de serveis superior al 25% de la jornada anual

Pujar