Sou a: Portada > Docència > Comissió de docència

Docència i recerca

Comissió de docència

Presentació

Des de la Comissió de Docència volem mostrar la nostra activitat als futurs residents, i oferir-vos el nostre Hospital perquè pugueu fer la vostra formació amb nosaltres, i us agraïm per endavant la vostra confiança.

El període formatiu, en el qual us formareu com a professionals i com a persones, és molt important en la vostra vida, i per tant la vostra elecció, tant d'un centre com d'un altre, marcarà un abans i un després.

El nostre objectiu fonamental és poder proporcionar un ensenyament de qualitat, per formar grans professionals dintre d'un ambient tan humà i càlid com sigui possible, intentant compaginar la formació amb el desenvolupament d'habilitats i competències per adquirir la formació especialitzada, tant des del punt de vista dels coneixements teòrics necessaris com des del punt de vista assistencial i laboral, que també forma part, i d'una manera molt important, de la formació, mitjançant l'exercici de responsabilitats i competències progressives, que s'adquireixen amb la pràctica diària.

Per això, des de la Comissió de Docència, i també des de la Direcció Mèdica, de la qual depèn jeràrquicament, juntament amb tots els membres de les diferents unitats docents, representats de manera significativa pels tutors, intentem oferir la màxima qualitat docent, perquè assoliu una formació excel·lent.

En el vostre Servei tindreu un tutor docent, que us acompanyarà i aconsellarà durant tots els anys de formació, i supervisarà el seguiment de la vostra progressió com a especialistes. Amb ell tindreu la màxima relació respecte de tots els temes docents (rotacions, evolució formativa, tant dels coneixements teòrics com de les habilitats adquirides) i els mètodes que heu d'usar, que us permetran millorar la vostra formació.

Us hi ajudarà el llibre del resident, dissenyat pel vostre Servei, en el qual anireu anotant totes les activitats que desenvolupeu, que a més us permetrà veure la vostra progressió professional i també si arribeu als objectius de les diferents rotacions assignades en els diferents períodes formatius.

Després de cada rotació, el vostre tutor docent o el metge especialista amb el qual estigueu treballant us avaluarà i comentarà amb vosaltres si heu arribat als objectius establerts o, si no ha estat així, com aconseguir-ho. Aquestes avaluacions s'han de lliurar a la Comissió de Docència, que les custodiarà. Del resultat d'aquestes avaluacions parcials s'obté l'avaluació anual i també la de final de residència, que es remetrà finalment al Ministeri d'Educació i Ciència per a l'expedició del títol d'especialista.

Des de la Comissió de Docència podreu tramitar qualsevol gestió o problema que tingueu, ja que és el vostre referent a l'Hospital i tots els seus membres sempre estaran a la vostra disposició.

Ens plaurà que, després de visitar la nostra pàgina web, decidiu fer el vostre període formatiu al nostre centre, del qual intentarem que extragueu el màxim profit, i que finalment us formeu com a grans professionals i també com a excel·lents persones.

Cordialment,


Rosa Villalonga
Cap d'estudis i presidenta de la Comissió de Docència

 

Normativa

 • Comissió de Docència
 • Terminis per presentar els comunicats de baixa, alta i confirmació mèdica per I.T. (Incapacitat temporal)
 • Nota informativa en relació a les guàrdies dels metges residents
 • Procediment a seguir en cas de reconeixement mèdic negatiu
 • Real Decret 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de
  residència per a la formació d'especialistes en ciències de la salut.
 • Real Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.
 • La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • La Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.
 • Ordre del 22 de juny de 1995 per la qual es regulen les comissions de docència i els sistemes d'avaluació de la formació de metges i de farmacèutics especialistes.
 • Real Decret 127/1984, d'11 de gener, pel qual es regula la formació mèdica especialitzada i l'obtenció del títol de metge especialista.
 • Real Decret 183/2008, de 8 de febrer, per el cual es determinen i clasifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.
 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en màteria de funció pública.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • LEY 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en materia d’informació i documentació clínica.

Pujar

Composició de la Comissió de Docència

Presidenta:
Dra. Rosa Villalonga Vadell
Vicepresidena:
Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez
Vocal en representació dels tutors:
Dr. Josep Castellote Alonso
Dra. Olga García García
Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez
Dra. Anna Gumà Martínez
Vocal en representació dels residents:
Dr. Aritz Ortega Centol R5
Dr. Francesc Bas Cutrina R4
Dr. Juan Antonio Marin Jiménez R3
Dr. Carlos Deniz Armengol R2
Dra. Eva Fontanilles Arbones R1
Vocal designat per la Comunitat Autònoma:
Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez
Coordinador Unitat Docent Medicina Familiar i Comunitaria
Dra. Rosa Villafafila Ferrero
Vocal representant Unitat Docent Psiquiatria i Salut Mental
Dr. José M. Crespo Blanco
Facultatiu especialista designat ptr la Comissió d’Investigació, Docència i Formació Continuada u órgan equivalent:
Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez
Vocal en representació del personal administratiu de l’Hospital i secretaria de la Comissió de Docència:
Sra. Consol Felip Farras (Administrativa)

La Comissió de Docència de l’Hospital està ubicada en:
Hospital Universitari de Bellvitge, planta 2, Fase II, Edifici tecnoquirúrgic, mòdul G, color groc. Veure plànol 
Teléfono: 932 607 651
Fax: 932 607 237
E-mail: docencia@bellvitgehospital.cat


Pujar

Funcions de la Comissió de Docència

Criteris comuns relatius a les funcions de les comissions de docència


1. Aprovar, a proposta dels tutors corresponents, una guia o itinerari formatiu de cadascuna de les especialitats que es formin en el seu àmbit.

2. Garantir que cadascun dels residents de les especialitats que es formin al seu centre o unitat tingui el pla individual de formació corresponent, i verificar-ne l'adequació a la guia formativa o itinerari.

3. Aprovar el protocol de supervisió dels residents, al qual es refereix la legislació vigent.

4. Facilitar la coordinació docent adequada entre nivells assistencials.

5. Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.


6. Aprovar i fomentar la participació dels residents en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques relacionats amb el programa.

7. Participar en l'acreditació i reacreditació de tutors en els termes que estableixi cada comunitat autònoma.

8. Informar, almenys anualment, els òrgans de direcció corresponents sobre la capacitat docent del centre o unitat.

9. Remetre al Registre Nacional d'Especialistes en Formació, a través del seu president, les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les seves revisions i els períodes de recuperació que corresponguin, si escau, en els termes establerts en la legislació vigent.

10. Procurar que als dispositius del centre o unitat es donin les condicions necessàries per impartir una formació adequada als residents, i també per dur a terme l'avaluació formativa de les seves activitats.

11. Aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre o unitat docent, i supervisar-ne el compliment.

12. Proposar als òrgans competents en la matèria la realització d'auditories docents.

13. Comunicar per escrit als residents el lloc on se situarà el tauler oficial d'anuncis de la Comissió, en el qual s'inseriran els seus avisos i resolucions.

14. Totes les funcions que els assignin les comunitats autònomes, o que els atribueixin les disposicions reguladores de la formació sanitària especialitzada.

Pujar

Estades formatives d'estrangers (juliol 2017)

Us informem que l’única manera de realitzar una estada al nostre centre, tenint en conte que això no implica rebre cap remuneració econòmica és, ser facultatiu resident en un altre hospital o be ser especialista. Les estades sóls podran ser per un màxim de sis mesos i posteriorment, podran ser prorrogables sis mesos més.
Durant l’estada formativa, no existirà vinculació laboral amb el nostre centre i, tal com estableix el Ministeri, no podrà ser considerada per a l’obtenció del títol espanyol de Metge Especialista o per a l’homologació de títols estrangers, al títol espanyol.
Només està permès sol·licitar una estada, en un Centre Nacional. En cas de detectar aquesta irregularitat, això impediria sol·licitar una altra estada fins que hagin passat 5 anys.
Finalitzada l’estada no es podrà autoritzar una nova al mateix sol·licitant fins passats cinc anys des de la finalització de l’anterior.

REQUISITS:
 

 • Tenir en el moment de la realització de l’estada una vinculació laboral de caràcter professional o formatiu amb una institució pública o privada d’algun país amb el que Espanya tingui subscrit conveni de col·laboració cultural.
 • Estar en possessió del Títol de Graduat Universitari en Medicina, Farmàcia o Infermeria o en alguna de les professions sanitàries titulades descrites en l’article 2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries.
 • També podran realitzar estades formatives els que tinguin el Títol d’Especialista en Ciències de la Salut o estiguin realitzant la formació en alguna de les següents especialitats i que compleixin els requisits de titulació que a continuació es detallen:
  www.msssi.gob.es/profesionales/solicitudEF.do

La sol·licitud: caldrà complimentar el model de sol·licitud que hi ha en aquesta pàgina web, directament a través de l’ordenador, i després enviar pels dos mitjans:
1. Pitjant la tecla “envio” que apareix en la pantalla de sol·licitud.
2. Imprimint posteriorment la sol·licitud complimentada, a la que s’afegirà la documentació en paper, tal com s’explica a continuació, que caldrà presentar en un registre públic de l’administració espanyola.


A la sol·licitud s’haurà d’incloure la següent documentació:
1. Còpia del passaport (compulsada amb l’original).
2. Còpia legalitzada del títol oficial de graduat universitari o del d’especialista en Ciències de la Salut (Es necessari LEGALITZACIO original).
3. Informe de la comissió de docència del centro espanyol d’acollida, en el que es faci constar l’acceptació de l’interessat i que aquesta acceptació no perjudica la capacitat docent del centro.
4. Informe favorable de l’òrgan competent en formació especialitzada de la corresponent comunitat autònoma.
5. Informe del responsable del centre sanitari estranger on l’interessat presti serveis, en el que constin les dades de la institució i en el que es determinin els objectius concrets que es pretenen amb la realització de l’estada, degudament signada i segellada.
6. Certificat original (amb apostilla de La Haya) expedit pel país d’origen que acrediti que l’interessat no ha estat condemnat en el seu país per algun delicte contra la llibertat e indemnitat sexual, als que es refereix l’article 13.5 de la llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.


Plazos de Solicitud de Estancias Formativas ¡¡NOVEDAD!!

 • Plazo de solicitud de las estancias formativas que se inicien en el segundo semestre del año 2018 (PLAZO ABIERTO desde el 29/01/2018 hasta 16/02/2018).
 • El plazo de solicitud para las estancias formativas que se inicien en el primer semestre del 2019, será del 18 de junio de 2018 al 6 de julio de 2018.
 • Documentació a presentar:
  La documentació s’haurà de presentar abans del 9 de març de 2018. Haurà complir amb els requisits sol·licitats a l’apartat Informació General, la qual cosa facilitar la tramitació de l’estada formativa.
  Finalment, en tots els casos, l’informem que, en el moment de la incorporació al nostre Centre, haurà de presentar a la Secretaria de la Comissió de Docència, una assegurança d’assistència sanitària i una pòlissa de responsabilitat civil, a més a més de lliurar el currículum vitae (amb fotocopia del títol i passaport) i 1 fotografia. (BOE núm. 45, dijous 21 de febrer de 2008).
   
  Pujar